Informatie over de praktijk

Tarieven 2024

Geen verborgen kosten.

Sinds enkele jaren geldt het Zorgprestatiemodel als financieringsmodel binnen de GGZ. De hoogte van de tarieven hangt af van de setting waarin de zorg wordt verleend (bijv. ambulant of klinisch, in een vrijgevestigde praktijk of een GGZ-instelling), het beroep van de zorgverlener, het soort consult (individueel of groepsconsult), het type consult (diagnostiek of behandeling), en de duur ervan.

Voor Loman Psychologiepraktijk gelden in lijn hiermee de volgende door de NZa vastgestelde tarieven voor 2024 (het betreft de tijd voor direct cliëntcontact. De tijd die gemoeid is met rapportage, dossiervoering, communicatie met de huisarts en andere 'indirecte' werkzaamheden is in deze kosten inbegrepen):

Tarieven diagnostiek:

 • vanaf 5 minuten (contactduur tussen 5 en 15 minuten): €39,89

 • vanaf 15 minuten: €68,88

 • vanaf 30 minuten: €114,20

 • vanaf 45 minuten: €159,70

 • vanaf 60 minuten: €183,44

 • vanaf 75 minuten: €223,48

 • vanaf 90 minuten: €274,01

 • vanaf 120 minuten: €380,13

Tarieven behandeling:

 • vanaf 5 minuten: €31,48

 • vanaf 15 minuten: €56,19

 • vanaf 30 minuten: €95,67

 • vanaf 45 minuten: €135,89

 • vanaf 60 minuten: €161,46

 • vanaf 75 minuten: €198,72

 • vanaf 90 minuten: €242,76

 • vanaf 120 minuten: €346,41

De duur van een diagnostieksessie (eerst en soms ook tweede gesprek) bij Loman Psychologiepraktijk bedraagt doorgaans 60 minuten. Een behandelsessie duurt doorgaans 45-60 minuten.

Overige tarieven:

 • Intercollegiaal overleg kort: €25,05

 • Intercollegiaal overleg lang: €76,35

Overige tarieven

onverzekerde zorg of niet nagekomen afspraken

Zorgverzekeraars hebben bepaald dat sommige psychische problemen niet onder de verzekerde zorg vallen, bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, communicatiestoornissen, relatieproblemen of psychisch klachten zonder dat wordt voldaan aan een psychische diagnose (DSM-classificatie). Valt uw hulpvraag niet onder de verzekerde basispakketzorg en wilt u toch een behandeling voor de ervaren klachten? Of kiest u ervoor om uw behandeling binnen de GB-GGZ zelf te betalen? Dan is het tarief voor ‘niet-basispakketzorg consult’ van toepassing. Het NZa-tarief in 2024 is hiervoor €132,24 per sessie. Loman Psychologiepraktijk hanteert 100% van dit tarief.

Niet nagekomen afspraken: Afspraken kunnen tot maximaal 24 uur voor de afgesproken tijd per mail of telefonisch worden afgezegd. Wanneer u zonder tijdige afmelding niet verschijnt voor een afspraak, wordt €80,- bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Kwaliteitsstatuut

Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ is goedgekeurd door Zorginstituut Nederland

Meer informatie over de praktijk vindt u in het kwaliteitsstatuut.

Ontevreden?

informatie over klachtenprocedures

Vragen, problemen of klachten over ons? Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten? Bent u ontevreden? Laat het ons alstublieft weten. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen. Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek –  ontevreden blijft. Of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht. 

Loman Psychologiepraktijk is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wkkgz (Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg). Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met het NIP (Nederlands instituut voor Psychologen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg met financiering vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Vindt op andere wijze financiering van de diensten van uw zorgaanbieder plaats, dan is eerst een check nodig of de klachten- en geschillenregeling psychische en pedagogische zorg van P3NL van toepassing is. Vraag dit na bij uw zorgaanbieder of overleg met de klachtenfunctionaris.

Hoe werkt de klachtenfunctionaris?

Stap 1: aanmelden

U begint met het indienen van uw klacht, bij voorkeur via het klachtenformulier. U vindt dit formulier op de website van P3NL: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar nip@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106, 2601 DC Delft. Kunt u zelf niet op internet, vraag dan telefonisch bij Klacht&Company (088 – 234 16 01) een papieren exemplaar van het klachtenformulier op. Vergeet niet om uw postadres te noemen. Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen? Dan kunt u uiteraard ook bellen met de klachtenfunctionaris via nummer 088 – 234 1601.

Stap 2: gesprek (verkenning en overleg)

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en zet met u op een rij wat er is gebeurd. U bespreekt samen wat u met uw klacht wilt bereiken en wat passende stappen zijn. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is daarvoor uw instemming nodig. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk en onpartijdig. Hij/zij geeft zelf geen oordeel over de klacht. Wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt, is vertrouwelijk. U bepaalt welke informatie de klachtenfunctionaris aan anderen (en aan ons) mag doorgeven.

Verdere stappen

De verdere afhandeling van uw klacht kan op allerlei manieren plaatsvinden. Soms past bijvoorbeeld een schriftelijke uitwisseling, soms ook een bemiddelingsgesprek onder begeleiding van de klachtenfunctionaris. Soms is het ook handig om de mening van een inhoudsdeskundige te vragen. Voor dit traject staat in principe een termijn van 6 tot 10 weken.

Afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, krijgt u een schriftelijk bericht over de uitkomst van de klachtafhandeling. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die eventueel zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.

Niet tevreden met de uitkomst?

Heeft u het traject met inzet van de onafhankelijk klachtenfunctionaris doorlopen en bent u het niet eens met de uitkomst? Dan kunt u de zaak ter beoordeling voorleggen aan de externe geschillencommissie psychische en pedagogische zorg. Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht, waarbij beide partijen worden gehoord. Wij moeten ons houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure. Ook bij een eventueel verzoek tot schadevergoeding waarover wij het onderling niet eens worden, mag u het bindend oordeel van de geschillencommissie vragen. Meer informatie over de geschilprocedure en de voorwaarden die daarbij gelden, vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht en via www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten.

Wat zijn de kosten?

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden. Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten. Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten.

Andere mogelijkheden?

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen. De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. Informatie vindt u ook op www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten. Meer informatie over het indienen en de afhandeling van klachten vindt u in onderstaand formulier:

type: embedded-entry-inline id: 7BXP8BsXU4qHKcKMuYWpbq

Omgang met uw (persoons)gegevens

Privacy policy

Loman Psychologiepraktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Loman Psychologiepraktijk heeft een AVG-OK-keurmerk van stichting AVG

type: asset-hyperlink id: 7ctAdw8MVWeScJNdfvJtuN

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Loman Psychologiepraktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Loman Psychologiepraktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Loman Psychologiepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinden;

–        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

–        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loman Psychologiepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        (Zakelijk) Telefoonnummer;

–        (Zakelijk) E-mailadres;

–        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Loman Psychologiepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:

–        Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Loman Psychologiepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinde;

–        Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loman Psychologiepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer

–        Adres

–        Nationaliteit;

–        E-mailadres;

–        Geslacht

–        BSN

–        Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door Loman Psychologiepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Loman Psychologiepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Administratieve doeleinde.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        De behandelovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loman Psychologiepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres;

–        Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Loman Psychologiepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Maximaal 40 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerde

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Loman Psychologiepraktijk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–        Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

–        Mondelinge toestemming;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Loman Psychologiepraktijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–        Voornaam;

–        Tussenvoegsel;

–        Achternaam;

–        Telefoonnummer;

–        E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Loman Psychologiepraktijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

–        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

–        Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Loman Psychologiepraktijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–        Alle personen die namens Loman Psychologiepraktijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

–        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

–        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

–        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

–        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

–        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!